Avaleht Press Kontaktid
separator
Buderus
Info keskus Kasutustingimused Privaatsuspoliitika

Privaatsuspoliitika

Privaatsuspoliitika

1. Andmekaitsesuunised

Ettevõttel Robert Bosch OÜ (edaspidi „Bosch“ või „meie“ või „meid“) on hea meel, et külastasite meie veebilehti ja mobiilirakendusi (koos ka „veebipakkumine“) ning et tunnete huvi meie ettevõtte ja toodete vastu.

2. Bosch austab Teie eraelu

Isikuandmete töötlemisel on Teie eraelu puutumatus ja kõigi ettevõtlusandmete turvalisus meie jaoks oluline ning me arvestame sellega oma äriprotsessides. Töötleme Teie isikuandmeid, mis kogutakse meie veebipakkumiste külastamisel, konfidentsiaalselt ja üksnes seadusest tulenevate eeskirjade kohaselt.

Andmekaitse ja teabe turvalisus moodustavad osa meie ettevõtluspoliitikast.

3. Vastutav isik

Teie andmete töötlemise eest vastutab Bosch; erandeid selgitatakse siinsetes andmekaitsesuunistes.

Meie kontaktandmed on järgmised:

Robert Bosch OÜ, Kesk tee 10, Juri alevik, Rae vald, Harjumaa, EE-75301 RBLV@LV.BOSCH.COM

+372 6 549 561

4. Isikuandmete kogumine, töötlemine ja kasutamine

Töödeldavad andmekategooriad

Töödeldakse järgmisi andmekategooriaid:

· sideandmed (nt nimi, telefon, e-post, aadress, IP-aadress)

· lepingu alusandmed (lepinguline suhe, toote- või lepinguhuvi)

Põhimõtted

Isikuandmed hõlmavad kogu teavet, mis on seotud tuvastatud või tuvastatava füüsilise isikuga, mis tähendab näiteks nimesid, aadresse, telefoninumbreid, e-posti aadresse, lepinguid, broneeringuid ja arveldamist puudutavaid andmeid, mis väljendavad isiku identiteeti.

Me kogume, töötleme ja kasutame isikuandmeid (sh IP-aadresse) üksnes juhul, kui selleks on seadusest tulenev õiguslik alus või kui olete meile selleks näiteks registreerimise raames oma nõusoleku andnud.

Töötlemise eesmärgid ja õiguslikud alused

Teie isikuandmeid töötleme ja töötlevad meie volitatud teenusepakkujad järgmistel eesmärkidel:

– Selle veebipakkumise kasutusseandmine

(Õiguslik alus: meie õigustatud huvi otseturunduseks, kui see toimub kooskõlas andmekaitse- ja konkurentsiõiguslike eeskirjadega).

– Koolituse korraldamine (osalejate registreerimine, osalejate koolitusprotsessi pakkumine, sertifikaatide väljastamine,turvalise koolitusprotsessi korraldamine).

Eespool nimetatud protsesside tagamiseks soovime ja töötleme järgmisi isikuandmeid: nimi, perekonnanimi, e-posti aadress, kontaktandmed ja muu vajalik teave, mis on vajalik koolitusel osalejate tuvastamiseks, vastuvõtui korraldamiseks,osalejate registreerimiseks ja haldamiseks. osalejad. Isikuandmeid säilitatakse kuni koolituse lõpuni.

– Tõrgete tuvastamiseks ja turvalisuse kaalutlustel

(Õiguslikud alused: meie õiguslike kohustuste täitmine andmekaitse vallas ja õigustatud huvi kõrvaldada tõrkeid ja tagada meie pakkumiste turvalisus).

– Enese- ja võõrreklaam ning turuuuringud ja sihtrühma mõõtmine seadusega lubatud ulatuses või nõusoleku alusel

(Õiguslik alus: nõusolek / meie õigustatud huvi otseturunduseks, kui see toimub kooskõlas andmekaitse- ja konkurentsiõiguslike eeskirjadega).

– Teabelehe saatmine e-kirja või SMSi/MMSi teel adressaadi nõusolekul

(Õiguslik alus: nõusolek).

– Meie õigustest kinnipidamine ja nende kaitse

(Õiguslik alus: meie õigustatud huvi tagada oma õigustest kinnipidamine ja nende kaitse).

Logifailid

Interneti kasutamisel edastab Teie veebilehitseja teatud teavet automaatselt ja meie salvestame selle niinimetatud logifailidesse.

Salvestame logifailid tõrgete tuvastamiseks ja turvalisuse tagamiseks (nt ründekatsete selgitamiseks) lühikeseks ajaks ja kustutame seejärel. Logifailid, mille säilitamine on vajalik tõendamise eesmärgil, jäetakse vastava juhtumi lõpliku selgitamiseni kustutamata ja üksikjuhtudel võidakse need edasi anda uurimisasutustele.

Logifaile kasutatakse (ilma või ilma täieliku IP-aadressita) ka analüüsi eesmärgil; selle kohta vt veebianalüüsi lõiku.

Logifailides salvestatakse eelkõige järgmist teavet:

– lõppseadme IP-aadress (Interneti-protokolli aadress), millelt kasutatakse veebipakkumist;

– veebilehe Internetiaadress, millelt avatakse veebipakkumine (nn päritolu- või viitaja URL);

– teenuseandja nimi, kelle kaudu toimub juurdepääs veebipakkumisele;

– avatud failide või teabe nimi;

– kasutamise kuupäev, kellaaeg ja kestus;

– üle kantud andmete maht;

– operatsioonisüsteem ja kasutatud veebilehitsejat puudutav teave, kaasa arvatud installitud pistikprogrammid (nt Flash Playeri jaoks);

– HTTP olekukood (nt „päring edukas“ või „soovitud faili ei leitud“).

Lapsed

See veebipakkumine pole suunatud alla 16-aastastele lastele.

Andmete edastamine

Andmete edastamine teistele vastutavatele isikutele

Edastame Teie isikuandmeid teistele vastutavatele isikutele põhimõtteliselt üksnes juhul, kui see on vajalik lepingu täitmise eesmärgil ja kui meil või kolmandatel isikutel on edastamiseks õigustatud huvi või kui meil on selleks Teie nõusolek. Õiguslikke aluseid puudutavad üksikasjad leiate lõigust „Töötlemise eesmärgid ja õiguslikud alused“. Kolmandad isikud võivad olla ka teised Bosch-grupi ettevõtted. Kui andmeid edastatakse kolmandatele isikutele õigustatud huvi alusel, selgitatakse seda siinsetes andmekaitsesuunistes.

Lisaks võib andmeid kolmandatele isikutele edastada juhul, kui oleme selleks kohustatud seadusest tulenevate eeskirjade või täitmisele kuuluva halduskorralduse või kohtu ettekirjutuse kohaselt.

Teenusepakkujad (üldiselt)

Kasutame väliseid teenusepakkujaid selliste ülesannete täitmiseks nagu müügi- ja turundusteenused, lepingute haldus, maksete teostamine, programmeerimine, andmemajutus ja abitelefoni-teenused. Oleme need teenusepakkujad hoolikalt välja valinud ja kontrollime neid regulaarselt, eelkõige seda, kas nad käivad enda juures salvestatud andmetega hoolikalt ümber ja kas andmete kaitse on tagatud. Kohustame kõiki teenusepakkujaid pidama kinni konfidentsiaalsusest ja seadusest tulenevatest eeskirjadest. Teenusepakkujad võivad olla ka teised Bosch-grupi ettevõtted.

Edastamine adressaadile väljaspool EMPd

Võime isikuandmeid edastada ka adressaatidele, kelle registreeritud asukoht on väljaspool EMPd niinimetatud kolmandates riikides. Sellisel juhul veendume me enne andmete edastamist, et andmete saaja juures kehtib asjakohane andmekaitsetase (nt Euroopa Komisjoni vastavat riiki puudutava piisava kaitse otsuse põhjal või andmete saajaga sõlmitud Euroopa Liidu niinimetatud ELi lepingu tüüptingimuste kohase lepingu alusel) või meil on Teie nõusolek andmete edastamiseks.

Teil on võimalus saada meilt ülevaade kolmandates riikides asuvatest adressaatidest ja koopia andmete piisava kaitsetaseme tagamiseks konkreetselt kokku lepitud sätetest. Kasutage selleks lõigus Kontaktid esitatud andmeid.

Salvestuse kestus; säilitamise tähtajad

Salvestame Teie andmeid põhimõtteliselt senikaua, kuni see on vajalik meie veebipakkumise ja sellega seotud teenuse võimaldamiseks või kui meil on edasiseks salvestamiseks õigustatud huvi (nt võib meil pärast lepingu täitmist olla õigustatud huvi posti teel tehtavaks turunduseks). Kõigil teistel juhtudel kustutame Teie isikuandmed, välja arvatud sellised andmed, mida peame õiguslike kohustuste täitmiseks ka edaspidi säilitama (nt on meil maksu- ja kaubandusõiguslike säilitustähtaegade kohaselt kohustus hoida selliseid dokumente nagu näiteks lepingud ja arved teatud aja jooksul alles).

5. Küpsiste kasutamine

Üldine teave

Küpsised on väikesed tekstifailid, mis salvestatakse Teie arvutisse veebipakkumise külastamisel. Kui avate uuesti sama veebipakkumise, saadab Teie veebilehitseja küpsiste sisu vastavale pakkujale tagasi ja võimaldab seeläbi lõppseadme uuesti ära tunda. Küpsiste lugemine võimaldab meil kujundada oma veebipakkumist Teie jaoks optimaalsel moel ja hõlbustada selle kasutamist.

Küpsiste väljalülitamine ja kustutamine

Meie veebilehe külastamisel küsitakse Teie käest küpsistekihi hüpikakna kaudu, kas annate nõusoleku küpsiste kasutamiseks meie veebilehel või tahate need seadetes välja lülitada.

Kui otsustate küpsiste kasutamist mitte lubada, salvestatakse Teie veebilehitsejasse nn tõrjeküpsis. See küpsis on ette nähtud eranditult vaid Teie vastuseisu tuvastamiseks. Küpsiste väljalülitamise tulemusel võib aga juhtde, et te ei saa kasutada kõiki meie internetilehtede funktsioone. Pidage palun silmas, et tõrjeküpsist saab tehnilistel põhjustel kasutada üksnes selle veebilehitseja jaoks, millelt see paigaldati. Kui kustutate küpsised või kui kasutate teist veebilehitsejat või teist lõppseadet, peate tõrje uuesti ette võtma.

Seadmise võimaluse alla ei kuulu küpsised, mille salvestasid teised pakkujad ajal, mil külastasite kolmandate isikute internetilehti.

Oma veebilehitseja kaudu saate siiski igal ajal kõik küpsised kustutada. Selleks leiate teavet oma veebilehitseja abifunktsioonidest. Ka sellega võib kaasneda olukord, kus te ei saa enam kõiki funktsioone kasutada.

Lisaks on Teil järgmiste veebilehtede kaudu võimalus hallata ja inaktiveerida kolmandate pakkujate küpsiste kasutamine:

http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement.

Seda veebilehte ei käita meie, mis tähendab, et me ei vastuta selle sisu eest ega ei saa mõjutada selle kättesaadavust.

Meie kasutatavate küpsiste ülevaade

Sellest jaotisest leiate ülevaate meie kasutatavatest küpsistest.

Tingimata vajalikud küpsised

Teatud küpsised on vajalikud, et oleks tagatud meie veebipakkumise turvaline kasutada andmine. Sellesse kategooriasse langevad näiteks

– küpsised, mis on ette nähtud meie kasutajate tuvastamiseks või autentimiseks;

– küpsised, mis salvestavad ajutiselt kasutajate teatud sisestused (nt ostukorvi või veebivormi sisu);

– küpsised, mis salvestavad kasutajate teatud eelistused (nt otsingu- või keeleseaded);

– küpsised, mis salvestavad andmeid, et tagada video- või audiosisu tõrkevaba näitamine.

6. Veebianalüüs

Vajame statistilist teavet oma veebipakkumise kasutamise kohta, et saaksime kujundada seda kasutajasõbralikumalt, viia läbi sihtrühma mõõtmisi ja teha turuuuringuid.

Sel eesmärgil kasutame siinses jaotises kirjeldatud veebianalüüsi tööriistu.

Nende tööriistadega analüüsiküpsiste abil või logifailide analüüsi teel koostatud kasutajaprofiile ei seota isikuandmetega. Tööriistad ei kasuta kasutajate IP-aadresse üleüldse või muudavad need kohe pärast kogumist lühemaks.

Tööriistade pakkujad töötlevad andmeid üksnes volitatud töötlejatena meie juhiste kohaselt ja mitte iseenda otstarbel.

Alljärgnevalt leiate iga tööriista puhul teavet vastava pakkuja ja selle kohta, kuidas saate andmete tööriistade abil kogumisele ja töötlemisele vastulause esitada.

Tööriistade puhul, mis kasutavad tõrjeküpsiseid, tuleb tähelepanu pöörata asjaolule, et tõrjefunktsioon on seadme- või veebilehitsejapõhine ja kehtib põhimõtteliselt üksnes hetkel kasutatavale lõppseadmele või kasutatavale veebilehitsejale. Kui kasutate mitut lõppseadet või veebilehitsejat, peate tõrjeküpsise paigaldama igale lõppseadmele ja veebilehitsejale eraldi.

Lisaks saate kasutajaprofiilide moodustamist ka üleüldiselt takistada, kui inaktiveerite kõigi küpsiste kasutamise; teavet selle kohta leiate jaotisest Küpsiste väljalülitamine ja kustutamine.

Google Analytics

Google Analyticsi annab kasutusse ettevõte Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“). Me kasutame Google Analyticsit Google'i pakutava lisafunktsiooniga, millega muudetakse IP-aadressid anonüümseks. Seejuures muudab Google IP-aadressi üldjuhul juba ELi piirides lühemaks ja ainult erandjuhtudel tehakse seda alles USAs ning igal juhul salvestatakse see üksnes lühendatud kujul.

Teil on võimalus esitada vastulause oma andmete kogumisele või analüüsimisele selle tööriista abil, kui laadite alla alljärgnevalt lingilt leitava veebilehitseja pistikprogrammi ja paigaldate selle:http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

7. Teabeleht

Registreerimisega teabeleht; taganemisõigus

Meie veebipakkumise raames on Teil võimalus tellida teabeleht. Kasutame selleks niinimetatud topeltnõustumise meetodit, mille kohaselt saadame Teile e-posti, mobiilsõnumiside teenuse (nagu nt WhatsApp), SMSi või tõukesõnumi teel teabelehe alles siis, kui olete eelnevalt sõnaselgelt Teile saadetud teavituses asuval lingil klõpsamisega teabeleheteenuse aktiveerimise kinnitanud. Kui te hiljem otsustate teabelehe saamisest loobuda, siis saate tellimuse igal ajal lõpetada, kui võtate oma nõusoleku tagasi. E-posti teabelehele tellimusest saate loobuda teabelehes esitatud lingi kaudu või vastava veebipakkumise haldamise seadetes. Alternatiivina võtke meiega ühendust jaotises Kontaktid esitatud andmete kaudu.

8. Välislingid

Meie veebipakkumine võib sisaldada linke kolmandate isikute internetilehtedele – koos pakkujatega, kes pole meiega seotud. Kui olete sellisele lingile klõpsanud, ei saa me lingil (näiteks linki sisaldava lehe IP-aadressi või URL-aadressi) klõpsamisel edastatavate isikuandmete kogumist, töötlemist või kasutamist enam mingil viisil mõjutada, kuna kolmandate isikute tegevus on oma olemuselt väljaspool meie kontrolli. Meie ei vastuta selliste isikuandmete töötlemise eest nimetatud kolmandate isikute poolt.

9. Turvalisus

Meie töötajatel ja meie volitusel teenuseid osutavatel ettevõtetel on konfidentsiaalsuskohustus ja nad peavad järgima rakenduvate andmekaitseseaduste sätteid.

Me võtame kõik vajalikud tehnilised ja organisatsioonilised meetmed, et tagada piisav kaitsetase ja kaitsta Teie andmeid, mida me haldame, tahtmatu või õigusevastase hävitamise, manipuleerimise, kaotsimineku, muutmise või ebaseadusliku avalikustamise eest. Meie turvameetmeid tõhustatakse pidevalt tehnoloogia arengu kohaselt.

10. Kasutajate õigused

Kasutage oma õiguste jõustamiseks lõigus Kontaktid esitatud andmeid. Veenduge seejuures, et meil oleks võimalik Teie isik selgelt tuvastada.

Informatsiooni- ja teabe saamise õigus:

Teil on õigus saada meilt teavet enda andmete töötlemise kohta. Selleks saate kasutada enda isikuandmeid, mida me töötleme, puudutava teabe saamise õigust.

Parandus- ja kustutusõigus:

Võite meilt nõuda valede andmete parandamist ja – kui seadusest tulenevad eeldused on täidetud – oma andmete täiendamist või kustutamist.

See ei kehti andmetele, mis on vajalikud arveldamiseks ja raamatupidamiseks või mille kohta kehtib seadusest tulenev säilitamiskohustus. Kui juurdepääsu sellistele andmetele pole vaja, piiratakse nende töötlemist (vt allpool).

Töötlemise piiramine:

Juhul kui seadusest tulenevad eeldused on täidetud, võite meilt nõuda, et piiraksime Teie andmete töötlemist.

Vastulause esitamine andmetöötlusele:

Lisaks on Teil õigus esitada igal ajal vastulause meiepoolsele andmetöötlusele. Sellisel juhul lõpetame Teie andmete töötlemise. Erandiks on olukord, kui suudame – seadusest tulenevate eeskirjade kohaselt – tõendada, et edasisel töötlemisel on mõjuvad õiguslikud põhjused, mis on Teie õigustest olulisemad.

Otseturundust puudutava vastulause esitamine:

Lisaks võite igal ajal esitada vastulause oma isikuandmete töötlemisele reklaami eesmärgil („reklaamist keeldumine“). Võtke palun arvesse, et korralduslikel põhjustel võib juhtuda, et Teie vastulause esitamise ja juba käimasoleva kampaania raames Teie andmete kasutamise vahel võib tekkida kattuvusi.

Vastulause esitamine andmetöötlusele „õigustatud huvi“ õiguslikul alusel:

Teil on õigus esitada igal ajal vastulause meiepoolsele andmetöötlusele, kui see tugineb õigustatud huvist tingitud õiguslikule alusele. Sellisel juhul lõpetame Teie andmete töötlemise. Erandiks on olukord, kui suudame – seadusest tulenevate eeskirjade kohaselt – tõendada, et edasisel töötlemisel on mõjuvad õiguslikud põhjused, mis on Teie õigustest olulisemad.

Nõusolekust taganemine:

Kui olete andnud nõusoleku oma andmete töötlemiseks, võite sellest edaspidiseks igal ajal taganeda. See ei mõjuta Teie andmete töötlemise õiguspärasust kuni nõusolekust taganemiseni.

Järelevalveasutusele kaebuse esitamise õigus:

Teil on õigus esitada kaebus andmekaitseasutusele. Selleks võite pöörduda oma elukohajärgse või Teie liidumaal vastutava andmekaitseasutuse või meie vastutava andmekaitseasutuse poole. Viimane on:

Andmekaitse Inspektsioon

Väike-Ameerika 19, Tallinn 10129

telefon 627 4135

e-post: info@aki.ee

11. Andmekaitsesuunise muudatus

Jätame endale õiguse muuta oma turva- ja andmekaitsemeetmeid, kui see on vajalik tehnilise arengu tõttu. Sellisel juhul kohandame vastavalt ka oma andmekaitsesuuniseid. Järgige seetõttu meie andmekaitsesuuniste hetkel kehtivat versiooni.

12. Kontaktid

Kui tahate meiega ühendust võtte, saate meid kätte lõigus „Vastutav isik“ esitatud aadressil.

Oma õiguste nõudmiseks, eraelu puutumatuse rikkumisest teada andmiseks ning enda isikuandmete töötlemist puudutavate tähelepanekute ja kaebuste esitamiseks soovitame pöörduda meie kontserni andmekaitsevoliniku poole:

Hr
Matthias Goebel
kontserni andmekaitsevolinik
Informationssicherheit und Datenschutz Bosch-Gruppe (C/ISP)
Robert Bosch GmbH
Kronenstrasse 22
70173 Stuttgart

SAKSAMAA

või

mailto:Abteilungsbriefkasten.cisp@de.bosch.com.

Seisuga: 14.05.2018